Protokół z rozeznania rynku

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU      o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.

 

  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej
  2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 9 500,00  zł brutto
  3. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:

□   a) Przegląd stron internetowych wykonawców.

x   b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

□   c) Zapytanie ofertowe w formie pisemnej.

x   d) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę internetową.

*( zaznaczyć właściwe )

3 a)  W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

www.emmaus.pl

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

  1. FHU” FERROS” Jacek Pietruszka
    Adres: Podegrodzie 93, 33-386 Podegrodzie, woj. Małopolskie
  2. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11
  3. Greg Metal-Pro Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, Zakładników 40
  4. J-K STAL Magazynowa 1  33-340 Stary Sącz

Złożone oferty:

 

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska , siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców , których oferty zostały złożone Cena lub koszt , kryteria jakościowe Uwagi
1 FHU”FERROS”Jacek Pietruszka  

8 000,0(netto)

2 Slavica Design Marcin Łacny 7 000,00(netto)
…..

 

5. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :   nie dotyczy

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

  1. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11

 

 

Nowy Sącz, dnia 25.10.2022r.

                                                                 

  podpis osoby przeprowadzającej postępowanie :     Leszek LIZOŃ

Zatwierdzam

 

………………………………………………………….

                                                                   podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej