Protokół z rozeznania rynku

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU      o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej
 2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 9 500,00  zł brutto
 3. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:

□   a) Przegląd stron internetowych wykonawców.

x   b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

□   c) Zapytanie ofertowe w formie pisemnej.

x   d) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę internetową.

*( zaznaczyć właściwe )

3 a)  W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

www.emmaus.pl

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

 1. FHU” FERROS” Jacek Pietruszka
  Adres: Podegrodzie 93, 33-386 Podegrodzie, woj. Małopolskie
 2. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11
 3. Greg Metal-Pro Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, Zakładników 40
 4. J-K STAL Magazynowa 1  33-340 Stary Sącz

Złożone oferty:

 

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska , siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców , których oferty zostały złożone Cena lub koszt , kryteria jakościowe Uwagi
1 FHU”FERROS”Jacek Pietruszka  

8 000,0(netto)

2 Slavica Design Marcin Łacny 7 000,00(netto)
…..

 

5. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :   nie dotyczy

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

 1. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11

 

 

Nowy Sącz, dnia 25.10.2022r.

                                                                 

  podpis osoby przeprowadzającej postępowanie :     Leszek LIZOŃ

Zatwierdzam

 

………………………………………………………….

                                                                   podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku z dnia 08.10.2022r.

 

Inwestor : Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

1.Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie bramy i furtki stalowej wg załączonego rysunku, cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo wraz z montażem na istniejących fundamentach betonowych(brama) wraz  zespoleniem z istniejącą konstrukcją stalową – bramka ( słupek metalowy osadzony w fundamencie betonowym)

Bramę należy wyposażyć w automat przesuwny z elektrozamkiem oraz 4 pilotami. Brama zwymiarowana na poniższym rysunku. Bramka szer. 800  wys.1800.

 

2.Termin realizacji :  do 30 listopada 2022r.

 

4.Miejsce realizacji: Schronisko dla bezdomnych ,Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Możliwość obejrzenia miejsca i zapoznania się z warunkami i szczegółami realizacji  -od  poniedziałku do piatku w godz. 08.00-16.00 , 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Termin składania ofert : 24 październik 2022r.( osobiście, mailowo lub poczta tradycyjna -oferta będą przyjmowane do 24.10.2022r. do g. 12.00)

 

7.Osoba do kontaktu: Leszek LIZOŃ, Tel. +48 606 739 716

Ogłoszenie – Modernizacja Schroniska

27.08.2020

Komunikat Zarządu Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 27.08.2020r.

W związku z brakiem ofert dotyczących realizacji modernizacji Schroniska dla bezdomnych w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18,postępowanie w trybie zapytania ofertowego zostało zakończone bez wyłonienia wykonawcy.

 

09.08.2020

Ogłoszenie Zarządu Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 09.08.2020r.:

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej modernizacji Schroniska dla bezdomnych w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18

1. Termin realizacji 01 września 2020 do 31 grudnia 2020r.

2. Zakres prac:

a) wykonanie prac remontowych na parterze budynku Schroniska
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 2
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 3
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc, inne) – 2
– korytarz – 1

b) wykonanie prac remontowych na I piętrze Schroniska
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 6
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 2
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc , inne) – 3
– korytarz

c) wykonanie prac remontowych na II piętrze (wysokie poddasze) Schroniska dla bezdomnych
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 10
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 5
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc , inne) – 2
– korytarz

3. Rodzaj prac remontowych do wykonania:

a) w budynku Schroniska na parterze, I piętrze oraz poddaszu
– przebudowa części ścian działowych
– wymiana instalacji grzewczej
– wymiana posadzek
– wymiana instalacji elektrycznej
– modernizacja instalacji sanitarnych wg projektu
– wymiana drzwi
– wymiana okien ściennych( 9 szt.) oraz okien dachowych ( 10 szt.)

b) wyłącznie na poddaszu Schroniska
– ocieplenie pokoi i korytarzy poddasza

Utrudnienia: prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie w wydzielonych i udostępnionych
sukcesywnie pomieszczeniach( grupach pomieszczeń).

Prace należy prowadzić w reżimie sanitarnym związanym z zagrożeniami COVID 19.

4. Ofertę należy przygotować i przedłożyć w terminie do 26 sierpnia 2020 do godz.15.00 na załączonym formularzu ofertowym(załącznik nr 1) w siedzibie Stowarzyszenia – 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18.
Dodatkowe informacje oraz wgląd całość dokumentację, oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 08-16 u kierownika Schroniska – Leszek LIZOŃ (+48 606 739716)

5. Kryteria oceny ofert:
– cena 80%
– deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty – 20%.

6. Opis sposobu oceny ofert:

Ilość punktów zostanie przyznana wg. następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru, gdzie: C= C min / C bad x 80 pkt. gdzie C – ilość punktów jaką oferta zdobędzie w kryterium cena, C bad – cena wykonania zamówienia oferty badanej, C min – najniższa cena wykonania zamówienia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20 %
( minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy)
gwarancja: Liczba punktów = ( C(i)/C(max) ) *20 gdzie:
– C(i) – liczba miesięcy gwarancji na roboty podana w ofercie ocenianej (min. 60 miesięcy)
– C(max) – najwyższa spośród wszystkich ofert ocenianych liczba miesięcy gwarancji na roboty

7. Warunkiem dopuszczenia wykonawcy do złożenia oferty jest :

a) złożenie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w sektorze budowlanym przez co najmniej trzy lata oraz złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w tym okresie
b) złożenie oświadczenia, że nie jest w stanie likwidacji oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe
c) złożenie oświadczenia, że posiada kadrę oraz sprzęt zapewniający realizację zleconego zadania

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 27 sierpnia o godz.14, a następnie zostanie upubliczniony na portalu facebooka Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych Stowarzyszenia pod adresem www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Schronisko-i-Noclegownia-dla-bezdomnych-110704123620575/
oraz na stronie internetowe Stowarzyszenia pod adresem: www.emmaus.pl

Decyzja o wyborze jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Wybrany wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty i zobowiązany do zawarcia umowy do dnia 31.08.2020r.

Pliki do ściągnięcia:

formularz ofertowy (plik PDF)
formularz ofertowy (plik RTF)
ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym (plik PDF)

Projekt jest dofinansowywany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym – „Pokonać bezdomność ” Moduł III INFRASTRUKTURA

Tytuł zadania „Schronisko Nowy Sącz – Standaryzacja 2020”