About emmaus

Bezpieczna Przystań 2024

BRAK

 

 

 

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta realizuje projekt współfinansowany ze środków

Prezydenta Miasta Nowego Sącza

„Bezpieczna Przystań 2024”

– Udzielanie pomocy osobom bezdomnym.

 

Wartość dofinansowania wynosi 503 971,80 ZŁ

Protokół z rozeznania rynku

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU      o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej
 2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 9 500,00  zł brutto
 3. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:

□   a) Przegląd stron internetowych wykonawców.

x   b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

□   c) Zapytanie ofertowe w formie pisemnej.

x   d) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę internetową.

*( zaznaczyć właściwe )

3 a)  W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

www.emmaus.pl

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

 1. FHU” FERROS” Jacek Pietruszka
  Adres: Podegrodzie 93, 33-386 Podegrodzie, woj. Małopolskie
 2. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11
 3. Greg Metal-Pro Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, Zakładników 40
 4. J-K STAL Magazynowa 1  33-340 Stary Sącz

Złożone oferty:

 

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska , siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców , których oferty zostały złożone Cena lub koszt , kryteria jakościowe Uwagi
1 FHU”FERROS”Jacek Pietruszka  

8 000,0(netto)

2 Slavica Design Marcin Łacny 7 000,00(netto)
…..

 

5. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :   nie dotyczy

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

 1. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11

 

 

Nowy Sącz, dnia 25.10.2022r.

                                                                 

  podpis osoby przeprowadzającej postępowanie :     Leszek LIZOŃ

Zatwierdzam

 

………………………………………………………….

                                                                   podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej

protok

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA RYNKU

o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż bramy wjazdowej
 2. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 9 500,00  zł brutto
 3. Procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono w oparciu o *:

□   a) Przegląd stron internetowych wykonawców.

x   b) Zapytanie ofertowe przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

□   c) Zapytanie ofertowe w formie pisemnej.

x   d) Zaproszenie do składania ofert poprzez stronę internetową.

*( zaznaczyć właściwe )

3 a)  W przypadku procedury opartej o pkt. 3a), wskazać strony internetowe:

www.emmaus.pl

3b) W przypadku procedury opartej o pkt. 3b), wskazać do jakich wykonawców skierowane zostało zaproszenie:

 1. FHU”FERROS”Jacek Pietruszka
  Adres: Podegrodzie 93, 33-386 Podegrodzie, woj. Małopolskie
 2. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11
 3. Greg Metal-Pro Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, Zakładników 40
 4. J-K STAL Magazynowa 1  33-340 Stary Sącz
 5. Złożone oferty:

 

Lp. Nazwy, imiona i nazwiska , siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców , których oferty zostały złożone Cena lub koszt , kryteria jakościowe Uwagi
1 FHU”FERROS”Jacek Pietruszka  

8 000,0(netto)

2 Slavica Design Marcin Łacny 7 000,00(netto)
…..

 

 1. 5. Wybór oferty/ nieudzielenie zamówienia :   nie dotyczy

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

 1. Slavica Design Marcin Łacny 33-393 Marcinowice 11

 

 

Nowy Sącz, dnia 25.10.2022r.

                                                                 

  podpis osoby przeprowadzającej postępowanie :     Leszek LIZOŃ

Zatwierdzam

 

………………………………………………………….

                                                                   podpis Dysponenta środków /osoby uprawnionej

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku z dnia 08.10.2022r.

 

Inwestor : Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

1.Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie bramy i furtki stalowej wg załączonego rysunku, cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo wraz z montażem na istniejących fundamentach betonowych(brama) wraz  zespoleniem z istniejącą konstrukcją stalową – bramka ( słupek metalowy osadzony w fundamencie betonowym)

Bramę należy wyposażyć w automat przesuwny z elektrozamkiem oraz 4 pilotami. Brama zwymiarowana na poniższym rysunku. Bramka szer. 800  wys.1800.

 

2.Termin realizacji :  do 30 listopada 2022r.

 

4.Miejsce realizacji: Schronisko dla bezdomnych ,Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Możliwość obejrzenia miejsca i zapoznania się z warunkami i szczegółami realizacji  -od  poniedziałku do piatku w godz. 08.00-16.00 , 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

 1. Termin składania ofert : 24 październik 2022r.( osobiście, mailowo lub poczta tradycyjna -oferta będą przyjmowane do 24.10.2022r. do g. 12.00)

 

7.Osoba do kontaktu: Leszek LIZOŃ, Tel. +48 606 739 716