Historia Stowarzyszenia

Historia Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta powstało w Nowym Sączu w 1988 roku. W 1990 roku wysiłkiem członków Stowarzyszenia i przyjaciół uruchomiono Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Nawojowskiej 21 dla 16 osób. Trudna sytuacja finansowa nie pozwoliła na zmianę obiektu na większy, lecz dzięki zmianom organizacyjnym w 1992 roku ilość stałych miejsc zwiększono do 24 – w okresie zimowym schronisko ratowało bezdomnych, udostępniając prawie 50 miejsc (pomoc socjalna, łóżko, ciepły posiłek, ubranie, środki czystości).

Działalność Towarzystwa nie ograniczała się tylko do zapewniania pomocy bezdomnym. W 1993 roku został uruchomiony Bank Pomocy, który w swoich założeniach miał pomagać ubogim i wielodzietnym rodzinom, zbierając używane rzeczy. Niestety z braku funduszy projekt upadł. Jednak z pomocy instytucji skorzystało 300 rodzin.

Kolejnym krokiem w stronę najuboższych było zorganizowanie Banku Żywności, który obrał sobie za cel pozyskiwanie artykułów spożywczych i przekazywanie ich ubogim rodzinom – po Warszawie był to drugi Bank Żywności w Polsce, a projekt ten jest nadal realizowany. Organizowano również obozy i kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie głównym problemem był alkohol.

W 1996 roku Stowarzyszenie otrzymało od Miasta Nowy Sącz budynek przy ul. Szwedzkiej 18 o powierzchni 600 m2 – wymagający remontu kapitalnego. Dzięki pomocy wielu osób i instytucji oraz pracy bezdomnych ze schroniska po 18 miesiącach prac adaptacyjno-remontowych rozpoczął działalność Dom im. św. Brata Alberta.

W 1999 rozpoczyna się kolejny etap rozbudowy i modernizacji Domu. Dzięki pomocy rzeczowej ponad 150 polskich przedsiębiorców oraz finansowej międzynarodowego ruchu Emaus, jak również własnej pracy – powstają pracownie elektroniczna, elektryczna, tapicernia, warsztaty renowacji mebli, sklepy, dodatkowe sale mieszkalne, świetlica. Od tego momentu zbiórka używanych przedmiotów ich naprawa i sprzedaż stają się głównych źródłem finansowania wspólnoty – 25 bezdomnych mężczyzn zaczyna żyć i pracować w godnych warunkach. Tworzą Wspólnotę Emaus – nie zgadzają się na swoją bezdomność – stają się kompanionami w samopomocowej, solidarnej wspólnocie – pomagają tym, których cierpienie jest większe.

Funkcję schroniska przejmuje Centrum Zakwaterowania (35 łóżek, w zimie dodatkowych 15 miejsc). Bezpośrednim partnerem Stowarzyszenia staje się w tym zakresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – efektem ścisłej współpracy jest program „bezdomni bezdomnym”, poszerzający zakres realizowanej – w oparciu o Ustawę o Pomocy Społecznej – pracy socjalnej o aktywizację zawodową, terapię dla osób uzależnionych (współpraca ze specjalistami), znalezienia miejsca pracy osobom (a co za tym idzie doświadczenie pracy jako uczestnictwa w życiu społecznym) – efektami tej działalności jest usamodzielnianie się bezdomnych, zdobywanie wymaganych kwalifikacji i szansa na odbudowanie więzi rodzinnych tam, gdzie jest to możliwe. Ewenementem staje się fakt aktywnego uczestnictwa członków Wspólnoty Emaus w prowadzeniu Centrum Zakwaterowania dla Bezdomnych. Ci, którzy byli bezdomnymi kiedyś i potrafili zmienić i uporządkować swoje życie, teraz pomagają i zajmują się bezdomnymi trafiającymi do naszego Domu realizują zadania opiekuńcze z elementami pracy socjalnej.

Wyrazem powodzenia tego projektu są podpisane umowy z blisko 30 MOPS, OPS, GOPS z Małopolski, które współpracują z naszym Ośrodkiem.

 Dzisiaj Dom Brata Alberta w Nowym Sączu to:

 • 25 miejsc we Wspólnocie Emaus
  35 miejsc w Centrum Zakwaterowania (w zimie przyjmujemy każdego)
  12 742 osobodni pobytu (2008)
  42 000 przygotowanych i wydanych posiłków (2008)
  18 516 zł wartość odzieży przekazanej najuboższym (2008)
  37 472 zł pomoc rzeczowa dla najuboższych rodzin i ofiar klęsk żywiołowych (meble, sprzęt agd)
  96 091 zł pomoc dla nowych polskich wspólnot Emaus (Rzeszów, Wrocław) oraz ukraińskiej wspólnoty Oselya we Lwowie (2008)
  12 745 udział w międzynarodowych projektach Ruchu Emaus (2008)
  32 tony żywności rozdysponowanej wśród mieszkańców miasta Nowego Sącza z Programu PEAD w 2009 (rozdano 65% na 15.05.2009). Pomocą jest objętych 148 rodzin – 590 osób – średnio 50 kg żywności na osobę/rok.
 • Wspieranie mniejszości romskiej w Nowym Sączu
 • pełnienie roli pogotowia socjalnego: przyjmowanie na nocleg osób o nieustalonej tożsamości i „uciekinierów” z DPS, wykluczonych społecznie, ofiary konfliktów i przemocy – wg zasady najpierw pomoc i ochrona, a potem poszukiwanie rozwiązań, właściwych instytucji, rodzin.
 • udzielanie bezpłatnych noclegów „wędrującym bezdomnym”, trafiającym przypadkowo do naszego miasta z innych rejonów Polski bardzo często w okresie zimowym – 216 osobodni w 2008.

 

Kalendarium:

1988 – powstanie Stowarzyszenia

1990 – schronisko dla bezdomnych

1999 – Dom Brata Alberta – Centrum Zakwaterowania, Wspólnota Emaus

2002 – zakończenie rozbudowy Domu z 600 do 2000 m2 oficjalna inauguracja Domu Brata Alberta z udziałem założyciela ruchu Emaus L’Abbe Pierre’a nagroda Ziarnko Gorczycy za rozbudzenie aktywności wśród ludzi bezdomnych, którzy dzięki temu działają dla siebie i dla innych osób potrzebujących pomocy

2003 – Stowarzyszenie zostaje oficjalnie członkiem międzynarodowego Ruchu Emaus – sądecka wspólnota zakłada Współnotę Emaus w Krakowie-Nowej Hucie, na początek dla 12 kompanionów – rozpoczęcie współpracy z Stowarzyszeniem “Oselya” we Lwowie – wspólnoty spotykają się, dzielą doświadczeniami, Dom Brata Alberta przyjmuje ludzi na staże i praktyki, wspiera materialnie i współuczestniczy w organizowaniu różnych form wsparcia dla budowy nowego miejsca, w którym odnajdujemy ducha Emaus

2004 – stajemy się Organizacja Pożytku Publicznego, rozpoczynamy współpracę z pierwszą i najstarszą Wspólnotą Emmaus założona przez Abbe Pierre’a w 1949 roku w Neuilly Plaisance k/Paryża

2005 – sądecka wspólnota tworzy pierwszą polską Wspólnotę Emaus dla kobiet w Łomnicy – ten niezwykle trudny projekt był realizowany prze 18 miesięcy

2006 – animujemy Wspólnotę Emaus w Rzeszowie, stając się jej głównym partnerem – wspólnota rzeszowska uzyskuje pełną samodzielność i niezależność w 2008 roku

2007 – sądeccy kompanioni po raz pierwszy biorą w udział w międzynarodowym Salonie Emaus – Paryż Expo – spektakularne spotkanie wspólnot Emaus z całego świata z mieszkańcami Paryża

2008 – rozpoczęcie inwestycji pod nazwą: Budowa Domu Wspólnoty Emaus w Krakowie