About emmaus

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczne jutro” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 29 160,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Okres realizacji grantu: od 01.06.2020 r. do 31.12.2020r.

Celem realizacji grantu jest:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu i mieszkańców Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych w Nowym Sączu w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych w Nowym Sączu w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Projekt „Schronisko Nowy Sącz – Standaryzacja 2020”

Stowarzyszenie nasze realizuje prace modernizacyjne obiektu Schroniska dla bezdomnych jako zadanie publiczne
pn. „Schronisko Nowy Sącz – Standaryzacja 2020” dofinansowywane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym – „Pokonać bezdomność” Moduł III INFRASTRUKTURA.

Wartość dofinansowania udzielonego przez MRPiPS wynosi 260 000,00

Kontakt

Dane adresowe:

Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

Telefony:

  • 18 443 50 83  – biuro/pracownik socjalny/dyżurka opiekuna – wychowawcy (całodobowy)/kierownik  – centralka telefoniczna

Adres mailowy: schronisko@emmaus.pl

Strona internetowa: www.emmaus.pl

Placówka czynna całodobowo.

Dojazd

Schronisko znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18, w pobliżu Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Ogłoszenie – Modernizacja Schroniska

27.08.2020

Komunikat Zarządu Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 27.08.2020r.

W związku z brakiem ofert dotyczących realizacji modernizacji Schroniska dla bezdomnych w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18,postępowanie w trybie zapytania ofertowego zostało zakończone bez wyłonienia wykonawcy.

 

09.08.2020

Ogłoszenie Zarządu Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 09.08.2020r.:

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej modernizacji Schroniska dla bezdomnych w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18

1. Termin realizacji 01 września 2020 do 31 grudnia 2020r.

2. Zakres prac:

a) wykonanie prac remontowych na parterze budynku Schroniska
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 2
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 3
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc, inne) – 2
– korytarz – 1

b) wykonanie prac remontowych na I piętrze Schroniska
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 6
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 2
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc , inne) – 3
– korytarz

c) wykonanie prac remontowych na II piętrze (wysokie poddasze) Schroniska dla bezdomnych
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 10
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 5
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc , inne) – 2
– korytarz

3. Rodzaj prac remontowych do wykonania:

a) w budynku Schroniska na parterze, I piętrze oraz poddaszu
– przebudowa części ścian działowych
– wymiana instalacji grzewczej
– wymiana posadzek
– wymiana instalacji elektrycznej
– modernizacja instalacji sanitarnych wg projektu
– wymiana drzwi
– wymiana okien ściennych( 9 szt.) oraz okien dachowych ( 10 szt.)

b) wyłącznie na poddaszu Schroniska
– ocieplenie pokoi i korytarzy poddasza

Utrudnienia: prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie w wydzielonych i udostępnionych
sukcesywnie pomieszczeniach( grupach pomieszczeń).

Prace należy prowadzić w reżimie sanitarnym związanym z zagrożeniami COVID 19.

4. Ofertę należy przygotować i przedłożyć w terminie do 26 sierpnia 2020 do godz.15.00 na załączonym formularzu ofertowym(załącznik nr 1) w siedzibie Stowarzyszenia – 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18.
Dodatkowe informacje oraz wgląd całość dokumentację, oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 08-16 u kierownika Schroniska – Leszek LIZOŃ (+48 606 739716)

5. Kryteria oceny ofert:
– cena 80%
– deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty – 20%.

6. Opis sposobu oceny ofert:

Ilość punktów zostanie przyznana wg. następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru, gdzie: C= C min / C bad x 80 pkt. gdzie C – ilość punktów jaką oferta zdobędzie w kryterium cena, C bad – cena wykonania zamówienia oferty badanej, C min – najniższa cena wykonania zamówienia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20 %
( minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy)
gwarancja: Liczba punktów = ( C(i)/C(max) ) *20 gdzie:
– C(i) – liczba miesięcy gwarancji na roboty podana w ofercie ocenianej (min. 60 miesięcy)
– C(max) – najwyższa spośród wszystkich ofert ocenianych liczba miesięcy gwarancji na roboty

7. Warunkiem dopuszczenia wykonawcy do złożenia oferty jest :

a) złożenie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w sektorze budowlanym przez co najmniej trzy lata oraz złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w tym okresie
b) złożenie oświadczenia, że nie jest w stanie likwidacji oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe
c) złożenie oświadczenia, że posiada kadrę oraz sprzęt zapewniający realizację zleconego zadania

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 27 sierpnia o godz.14, a następnie zostanie upubliczniony na portalu facebooka Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych Stowarzyszenia pod adresem www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Schronisko-i-Noclegownia-dla-bezdomnych-110704123620575/
oraz na stronie internetowe Stowarzyszenia pod adresem: www.emmaus.pl

Decyzja o wyborze jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Wybrany wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty i zobowiązany do zawarcia umowy do dnia 31.08.2020r.

Pliki do ściągnięcia:

formularz ofertowy (plik PDF)
formularz ofertowy (plik RTF)
ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym (plik PDF)

Projekt jest dofinansowywany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym – „Pokonać bezdomność ” Moduł III INFRASTRUKTURA

Tytuł zadania „Schronisko Nowy Sącz – Standaryzacja 2020”

Dokumenty

Art13_Facebook_info

Polityka  Ochrony Danych Osobowych

Statut Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Lata 2018 -2021

Aby zapoznać się ze sprawozdaniami za powyższe lata kliknij poniżej :

Sprawozdania OPP

Rok 2017:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek wyniku za rok 2017

Informacja dodatkowa za rok 2017

Rok 2016:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016

Sprawozdanie zarządu za rok 2016

Bilans za rok 2016

Rachunek wyniku za rok 2016

Informacja dodatkowa za rok 2016

Rok 2015:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Informacje uzupełniające za rok 2015

Informacja ogólne za rok 2015

Bilans za rok 2015

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2013-2014

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.01.2013-31.12.2014

Rok 2014:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Informacja ogólna za rok 2014

Bilans za rok 2014

Informacja uzupełniająca do bilansu za rok 2014

Rok 2013:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa za rok 2013

Bilans uproszczony za rok 2013

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2011-2012

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej, zebranych w okresie 1.1.2011-31.12.2012

Rok 2011:

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011

Informacja dodatkowa za rok 2011

Bilans za rok 2011

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej za lata 2009-2010 (aneks)

Spis przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej zebranych w okresie 1.01.2009-31.12.2010

Rok 2010:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Rachunek wyników za rok 2010

Informacja dodatkowa za rok 2010

Bilans za rok 2010

Przekaż 1,5% podatku

W nowym  roku po raz kolejny mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1,5% swego podatku organizacji pożytku publicznego. Będziemy zaszczyceni, jeżeli wybiorą Państwo naszą Organizację.

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000059484 (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na wsparcie naszych działań.

JAK TO ZROBIĆ?

Przekazanie środków z 1,5% jest bardzo proste. Wystarczy wpisać nr KRS 0000059484 w formularzu PIT 36 w części O, poz. 305-307, a w formularzu PIT 37 w części H, poz. 124-126. Jednocześnie przypominamy, że w tym roku nie ma już obowiązku podawania w zeznaniu podatkowym nazwy Stowarzyszenia.
W imieniu naszych podopiecznych z góry dziękujemy za wszystkie wpłaty!