About emmaus

Ogłoszenie – wykonanie bramy wjazdowej

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

 

Inwestor : Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

1.Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie bramy i furtki stalowej wg załączonego rysunku, cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo wraz z montażem na istniejących fundamentach betonowych(brama) wraz  zespoleniem z istniejącą konstrukcją stalową – bramka ( słupek metalowy osadzony w fundamencie betonowym)

Bramę należy wyposażyć w automat przesuwny z elektrozamkiem oraz 4 pilotami. Brama zwymiarowana na poniższym rysunku. Bramka szer. 800  wys.1800.

 

2.Termin realizacji :  do 30 listopada 2022r.

 

4.Miejsce realizacji: Schronisko dla bezdomnych ,Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

  1. Możliwość obejrzenia miejsca i zapoznania się z warunkami i szczegółami realizacji codziennie w godz. 08.00-16.00 , 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

 

  1. Termin składania ofert : 24 październik 2022r.( osobiście, mailowo lub poczta tradycyjna -oferta będą przyjmowane do 24.10.2022r. do g. 12.00)

 

7.Osoba do kontaktu: Leszek LIZOŃ, Tel. +48 606 739 716

 

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony emmaus.pl („Strona”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) podczas korzystania przez Pana/Panią ze Strony.

Pliki cookies nie zawierają danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby korzystającej ze Strony. Pliki te nie są szkodliwe dla Pana/Pani urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień jego oprogramowania.

W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są poniższe rodzaje plików cookies:

  • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Pana/Pani urządzeniu do czasu wylogowania ze  Strony;
  • Cookies stałe – przechowywane w Pana/Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Pana/Panią.

W trakcie korzystania przez Pana/Panią ze Strony, wykorzystywane są pliki cookies mające następujące funkcje:

  • niezbędne do działania Strony – pliki te umożliwiają jej prawidłowe działanie. Bez ich zapisania na Pana/Pani urządzeniu korzystanie ze Strony jest niemożliwe;
  • statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzysta Pan/Pani ze Strony.

Ustawienia przeglądarki zazwyczaj domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na zapisywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies lub na każdorazowym informowaniu Pana/Pani o zapisaniu ich. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczne jutro” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 29 160,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Okres realizacji grantu: od 01.06.2020 r. do 31.12.2020r.

Celem realizacji grantu jest:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu i mieszkańców Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych w Nowym Sączu w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych w Nowym Sączu w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

Projekt „Schronisko Nowy Sącz – Standaryzacja 2020”

Stowarzyszenie nasze realizuje prace modernizacyjne obiektu Schroniska dla bezdomnych jako zadanie publiczne
pn. „Schronisko Nowy Sącz – Standaryzacja 2020” dofinansowywane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym – „Pokonać bezdomność” Moduł III INFRASTRUKTURA.

Wartość dofinansowania udzielonego przez MRPiPS wynosi 260 000,00

Kontakt

Dane adresowe:

Schronisko dla bezdomnych

33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18

Telefony:

  • 18 443 50 83  – biuro/pracownik socjalny/dyżurka opiekuna – wychowawcy (całodobowy)/kierownik  – centralka telefoniczna

Adres mailowy: schronisko@emmaus.pl

Strona internetowa: www.emmaus.pl

Placówka czynna całodobowo.

Dojazd

Schronisko znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18, w pobliżu Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Ogłoszenie – Modernizacja Schroniska

27.08.2020

Komunikat Zarządu Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 27.08.2020r.

W związku z brakiem ofert dotyczących realizacji modernizacji Schroniska dla bezdomnych w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18,postępowanie w trybie zapytania ofertowego zostało zakończone bez wyłonienia wykonawcy.

 

09.08.2020

Ogłoszenie Zarządu Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z dnia 09.08.2020r.:

Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej modernizacji Schroniska dla bezdomnych w Nowym Sączu przy ul. Szwedzka 18

1. Termin realizacji 01 września 2020 do 31 grudnia 2020r.

2. Zakres prac:

a) wykonanie prac remontowych na parterze budynku Schroniska
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 2
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 3
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc, inne) – 2
– korytarz – 1

b) wykonanie prac remontowych na I piętrze Schroniska
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 6
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 2
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc , inne) – 3
– korytarz

c) wykonanie prac remontowych na II piętrze (wysokie poddasze) Schroniska dla bezdomnych
– ilość pomieszczeń mieszkalnych – 10
– ilość pomieszczeń niemieszkalnych (biurowe, itp.) – 5
– ilość pomieszczeń sanitarnych (łazienka, wc , inne) – 2
– korytarz

3. Rodzaj prac remontowych do wykonania:

a) w budynku Schroniska na parterze, I piętrze oraz poddaszu
– przebudowa części ścian działowych
– wymiana instalacji grzewczej
– wymiana posadzek
– wymiana instalacji elektrycznej
– modernizacja instalacji sanitarnych wg projektu
– wymiana drzwi
– wymiana okien ściennych( 9 szt.) oraz okien dachowych ( 10 szt.)

b) wyłącznie na poddaszu Schroniska
– ocieplenie pokoi i korytarzy poddasza

Utrudnienia: prace prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie w wydzielonych i udostępnionych
sukcesywnie pomieszczeniach( grupach pomieszczeń).

Prace należy prowadzić w reżimie sanitarnym związanym z zagrożeniami COVID 19.

4. Ofertę należy przygotować i przedłożyć w terminie do 26 sierpnia 2020 do godz.15.00 na załączonym formularzu ofertowym(załącznik nr 1) w siedzibie Stowarzyszenia – 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18.
Dodatkowe informacje oraz wgląd całość dokumentację, oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 08-16 u kierownika Schroniska – Leszek LIZOŃ (+48 606 739716)

5. Kryteria oceny ofert:
– cena 80%
– deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty – 20%.

6. Opis sposobu oceny ofert:

Ilość punktów zostanie przyznana wg. następujących zasad:
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru, gdzie: C= C min / C bad x 80 pkt. gdzie C – ilość punktów jaką oferta zdobędzie w kryterium cena, C bad – cena wykonania zamówienia oferty badanej, C min – najniższa cena wykonania zamówienia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

Deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20 %
( minimalna gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy)
gwarancja: Liczba punktów = ( C(i)/C(max) ) *20 gdzie:
– C(i) – liczba miesięcy gwarancji na roboty podana w ofercie ocenianej (min. 60 miesięcy)
– C(max) – najwyższa spośród wszystkich ofert ocenianych liczba miesięcy gwarancji na roboty

7. Warunkiem dopuszczenia wykonawcy do złożenia oferty jest :

a) złożenie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności w sektorze budowlanym przez co najmniej trzy lata oraz złożenie wykazu robót budowlanych wykonanych w tym okresie
b) złożenie oświadczenia, że nie jest w stanie likwidacji oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie upadłościowe
c) złożenie oświadczenia, że posiada kadrę oraz sprzęt zapewniający realizację zleconego zadania

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 27 sierpnia o godz.14, a następnie zostanie upubliczniony na portalu facebooka Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych Stowarzyszenia pod adresem www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Schronisko-i-Noclegownia-dla-bezdomnych-110704123620575/
oraz na stronie internetowe Stowarzyszenia pod adresem: www.emmaus.pl

Decyzja o wyborze jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Wybrany wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o wyborze jego oferty i zobowiązany do zawarcia umowy do dnia 31.08.2020r.

Pliki do ściągnięcia:

formularz ofertowy (plik PDF)
formularz ofertowy (plik RTF)
ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym (plik PDF)

Projekt jest dofinansowywany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu pomocy osobom bezdomnym – „Pokonać bezdomność ” Moduł III INFRASTRUKTURA

Tytuł zadania „Schronisko Nowy Sącz – Standaryzacja 2020”